News

தரம் 10 - கணிதம் - காணொலி

தரம் 10 மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தே கணிதம் கற்பதற்கு கணிதத்தில் உள்ள 32 பாடங்களுக்குமான காணொலி (Video) இணைப்புக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. 1) சுற்றளவு : https://youtu.be/WtWNWI_t8QU

2) வர்க்க மூலம் : https://youtu.be/QsNqxMaLU40

3) பின்னங்கள் : https://youtu.be/H3cl71d3Xa8

4) ஈருறுப்பு கோவைகள் : https://youtu.be/l7KAxle5BAI

5) முக்கோணிகளின் ஒருங்கிசைவு : https://youtu.be/jMWbgW8QRXQ

6) பரப்பளவு : https://youtu.be/F65pn3BOJzM

7) இருபடிக் கோவைகளின் காரணிகள் : https://youtu.be/u7T1LMYt5LE

8) முக்கோணிகள் -1 : https://youtu.be/LIZtYmLehdE

9) முக்கோணிகள்-2 : https://youtu.be/QrtL_IzEZLo

10) நேர்மாறு விகிதசமன் : https://youtu.be/_tXgA6k3hYI

11) தரவுகளை வகைகுறித்தல் : https://youtu.be/eUgpI_r9284

12) அட்சர கணித கோவைகளின் பொ.ம.சி : https://youtu.be/xDF1fb9ddvA

13) அட்சர கணித பின்னங்கள் : https://youtu.be/p2-AKoMbYLU

14) சதவீதம் : https://youtu.be/9KtoF3dlDbY

15) சமன்பாடுகள் : https://youtu.be/k9YHRX_g8PU

16) இணைகரங்கள்-1 : https://youtu.be/wew1lui4HyU

17) இணைகரங்கள்-2 : https://youtu.be/h91S_Lt18Yk

18) தொடைகள் : https://youtu.be/QfBlS3K4kGg

19) மடக்கை -1: https://youtu.be/aPM4D828xYM

20) மடக்கை -2 : https://youtu.be/dyJfMoMSMZs

21) வரைபுகள் : https://youtu.be/6eoEXRJG2Fo

22) வீதம் : https://youtu.be/4hZJsGMZ1I0

23) சூத்திரங்கள் : https://youtu.be/2ac6AElMmMw

24) கூட்டல் விருத்தி : https://youtu.be/Wq6Zrr26noc

25) அட்சர கணித சமனிலிகள் : https://youtu.be/e7T98hIUScU

26) மீடிறன் பரம்பல் : https://youtu.be/x1TN63zDVpg

27) வட்டத்தின் நாட்கள் : https://youtu.be/3tW-GYCDo6g

28) அமைப்பு : https://youtu.be/WKp6fwZbsOg

29) மேற்பரப்பும் கனவளவும் : https://youtu.be/63LKrWIQHw4

30) நிகழ்வு : https://youtu.be/gLTE7iEMoho

31) வட்டத்தின் கோணங்கள் : https://youtu.be/wBY-qwaJon4

32) அளவிடைப் படங்கள் : https://youtu.be/RDN1nxNgbIU

No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.