News

இலங்கையின் தேசியக்கொடி விளக்கம் - அனைத்து மாணவருக்குமானது

இலங்கையின் போட்டி பரீட்சை அனைத்துக்கும் பயன்படும். குறிப்பாக புலமை பரிசில் மாணவர்களுக்கு உகந்தது. ஒவ்வொரு நாட்டின் தேசியகொடி முக்கியம் வாய்ந்தது அந்த வகையில் எமது இலங்கை நாட்டு கொடியின் பயன்களை அறிந்து பரிட்சையில் விடையளிப்போம்
அந்தவகையில் ஆசான் க.கோபி அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட காணொளி இங்கேபதிவிடப்படுகிறது

No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.