News

தரம் 05 - புலமைப்பரிசில் முன்னோடிப் பரீட்சை - சப்பிரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம் - 2021

 தரம் 5 மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் விடுமுறைகால விசேட முன்னோடிப் பரீட்சை (2021) சப்பிரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தினால் ஆரம்பப்பிரிவின் சிசுசவிய 2021  திட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது  05ஆம் தர  மாணவர்களுக்கான கைகோர்ப்பாக அமையும். மாணவர்களுக்கு இவ் வினாத்தாள் முன்னோடி பயிற்சிப் பரீட்சையாகவும் சிறந்த பெறுபேறுகளை அடையவும் உறுதுணையாகவும் அமையும்.-------------------------------------------

இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்தால் உங்களுடைய நண்பர்கள் வட்டத்திலும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தவறாதீர் !


If you have some problem with this post you can add a comment below, or you can contact us on email (focuslankaATgmailDOTcom). Share this resource with your friends !

Get in Touch With Us to Know More
Like us on Facebook
No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.